Južna Panonija u kasnoj antici i ranom srednjovjekovlju

Nije ni nerealno ni pretjerano izjaviti kako je hrvatskoj povijesnoj znanosti i arheologiji dugo vremena nedostajao jedan cjelovit sintetski prikaz povijesnog razvoja savsko-dravsko-dunavskoga međuriječja tijekom prijelomnog i formativnog razdoblja kasne antike i ranoga srednjeg vijeka. Arheološki materijal koji svjedoči o navedenom razdoblju nije malobrojan, ali do sada najvećim dijelom nije bio kategoriziran, u znatnoj mjeri ni publiciran, a o njegovoj sustavnoj obradi i valorizaciji da i ne govorimo. Još je manje bilo prilike staviti ga u određeni povijesni kontekst, što je, dakako, onemogućavalo i ikakvu sustavniju povijesnu obradu promatranog razdoblja na znanstvenome nivou s obzirom da je literarnih pisanih izvora za navedeni kronološki okvir relativno malo, a i postojeći je pisani materijal fragmentaran i poprilično nepouzdan. Valja naglasiti da su kasnoantički tekstovi, unatoč navedenim nedostacima ipak brojniji, dok su pisani izvori ranoga srednjeg vijeka za promatrani prostor mnogo rjeđi i u pravilu znatno neprecizniji te često omogućuju tek ne potpuno pouzdano oblikovanje općenitih predodžbi. Stoga veseli pojava djela pod naslovom Južna Panonija u kasnoj antici i ranom srednjovjekovlju (od konca 4. do konca 11. stoljeća) Hrvoja Gračanina, docenta na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u izdanju zagrebačkog nakladnika Plejade.

Cijeli osvrt možete pročitati na Hrvatskom povijesnom portalu.

Katalog izlo¾be Antièki Grci na tlu Hrvatske

Katalog izlo¾be Antièki Grci na tlu Hrvatske, Galerija Kloviæevi dvori, Zagreb 2010., 242. str.

Uobièajeno je da velike izlo¾be prate i veliki katalozi, a izlo¾ba Antièki Grci na tlu Hrvatske, odr¾ana od 14. listopada 2010. do 31. sijeènja 2011. g. u Kloviæevim dvorima, trebala je biti velika izlo¾ba. Ne toliko opsegom veæ znaèenjem jer prvi su put u jednom reprezentativnom prostoru trebali biti predstavljeni najznaèajniji nalazi koji svjedoèe o nazoènosti grèke civilizacije na hrvatskome povijesnom prostoru.
Izlo¾ba je, stoga, dakako popraæena katalogom koji na prvi pogled izgleda grafièki vrlo dobro, fotografije su o¹tre i jasne, a sadr¾ajno se sastoji od trideset priloga sedamnaest uglednih domaæih autora, od kojih su neki predstavljenoj tematici posvetili gotovo cijeli svoj znanstveni i stvaralaèki rad. Primjerice sedam tekstova potpisuje Branko Kirigin (jedan u koautorstvu s Bo¾idarom Slap¹ekom), po dva Zdenko Brusiæ i Nenad Cambi, tri Bruna Kuntiæ Makviæ (jedan samostalno i dva u koautorstvu). Continue reading

Historiana – seminar u Den Haagu, 11.-14. XI. 2010.

Meðunarodnom seminaru Historiane i Euroclia koji se odr¾ao u Den Haagu (11.-14. studenoga 2010.) nazoèilo je vi¹e od 30 predstavnika iz 21 zemlje Europe.
Ciljevi seminara bili su razvijanje upotrebe multiperspektivnosti i sadr¾ajnosti u edukativnim materijalima na zajednièkim povijesnim temama; poticanje razvijanja izmjene ideja, uvje¾bavanje vje¹tine pouèavanja; interdisciplinarna suradnja u povijesti; promicanje konstruktivne rasprave i inovativnih metoda pouèavanja diljem Europe. Meðunarodni struènjaci predavaèi s mnogih sveuèili¹ta i dugogodi¹nji nastavnici u ¹kolama iz svih dijelova Europe vodili su zanimljiva predavanja i kreativne radionice na kojima smo vidjeli primjere kako se izvorna graða mo¾e upotrijebiti u nastavi te ju tako uèiniti ¹to privlaènijom mladim nara¹tajima. Continue reading

Rim – druga sezona

HBO in association with the BBC, 2007.

Na Povijesnom portalu prije koju godinu osvrnuo sam se ukratko na seriju Rim, izraziv¹i zadovoljstvo viðenim i najaviv¹i visoka oèekivanja od nastavka serijala. Drago mi je da odmah na poèetku mogu reæi da nastavak nije razoèarao. Èak ¹tovi¹e, nije pretjerano kazati da je u nekim elementima znatno nadma¹io prvu sezonu. Razloge tome velikim dijelom treba vidjeti u mnogo veæem bud¾etu koji je, za razliku od umjerenog za prvu sezonu, omoguæio da nastavak postane pravi spektakl za oèi, usporediv s, da se malo na¹alimo, gladijatorskim borbama carskog doba. Continue reading

Album predaka – Zbornik zavièajne povijesti

Zbornik zavièajne povijesti, Hrvatska udruga nastavnika povijesti i ©kolska knjiga, 2009, str. 189.

Album predaka – Zbornik zavièajne povijesti objavila je Hrvatska udruga nastavnika povijesti u suradnji sa ©kolskom knjigom. Veæ dugo meðu nastavnicima povijesti postoji inicijativa o potrebi objavljivanja zbornika uèenièkih samostalnih istra¾ivaèkih radova iz povijesti, projekata i radionica vezanih uz zavièajnu povijest, kao i didaktièko- metodièkih èlanaka nastavnika koji bi pomogli nastavnicima u unapreðivanju i osuvremenjivanju nastave, posebice nastave zavièajne povijesti. To je ovim zbornikom na neki naèin i ostvareno. Urednièki odbor èine èlanovi Hrvatske udruge nastavnika povijesti: Tvrtko Bo¾iæ (glavni urednik), Nikola Damjanoviæ, Katarina Domljanoviæ, Suzana Pe¹orda, Jelena ©ilje Capor te Ivona Saviæ (urednica za povijest u ©kolskoj knjizi). Continue reading

Izborna skup¹tina i seminar Hrvatske udruge nastavnika povijesti

U subotu, 5. prosinca 2009. u prostorijama ©kolske knjige u Zagrebu odr¾ana je izborna skup¹tina Hrvatske udruge nastavnika povijesti.
U sklopu skup¹tine predstavljen je i  «Album predaka», prvi broj zavièajnog zbornika u izdanju Hrvatske udruge nastavnika povijesti i ©kolske knjige. Urednièki odbor èinili su nastavnici iz raznih dijelova Hrvatske: Katarina Domljanoviæ, Jelena ©ilje-Capor, Suzana Pe¹orda, Nikola Damjanoviæ i  mr. sc. Tvrko Bo¾iæ (glavni urednik), te Ivona Saviæ (urednica za povijest ©kolske knjige). Uz uèenièke radove zbornik sadr¾i i primjere iz prakse te struène èlanke. Na ovaj je naèin stvorena perspektiva da se uèitelji i uèenici iz jednog dijela na¹e zemlje upoznaju sa relevantnim zavièajnim temama i prièama iz bilo kojeg drugog dijela hrvatskog prostora. Continue reading

Goti

Goti, History chanel, 2003.,
Hrvatsko izdanje, Novi mediji, 2006.

DVD-i sa serijom dokumentarnih filmova History chanela, u hrvatskom izdanju zagrebaèke kuæe Novi mediji, pod zajednièkim nazivom Barbari ovog su se proljeæa pojavili na kioscima. Navedena serija obuhvaæa èetiri DVD-a s èetiri epizode naslovljene Huni, Mongoli, Goti i Vikinzi. U ovom prilogu osvrnut æemo se ukratko na treæu epizodu serije posveæenu Gotima. Continue reading

Kori¹tenje ¾enskih sjeæanja u pouèavanju o Drugomu svjetskom ratu

Centar za ¾enske studije i ©kolska knjiga

pozivaju Vas

na jednodnevni seminar za nastavnike povijesti, hrvatskog jezika, filozofije

Kori¹tenje ¾enskih sjeæanja u pouèavanju o Drugomu svjetskom ratu

Seminar æe se odr¾ati u

subotu 12. prosinca 2009. od 9 do 14:30

u Velikoj dvorani ©kolske knjige, Masarykova 28, Zagreb.

Svi sudionici dobit æe potvrde o struènom usavr¹avanju. Molimo da svoje sudjelovanje potvrdite do èetvrtka 10. prosinca 2009., na telefon/faks 01/4872-406 ili e-mail adresu zenstud@zamir.net.

Za polaznike seminara predviðen je ruèak.

Veselimo se zajednièkom dru¾enju!

S po¹tovanjem,

Centar za ¾enske studije i ©kolska knjiga

Seminar je dio projekta Prouèavanje sjeæanja ¾ena ¾rtava nacizma i nedemokratskih re¾ima u istra¾ivanju i nastavi, koji je podr¾ala Izvr¹na agencija za obrazovanje, kulturu i audiovizualne medije Europske unije (EACEA) u sklopu programa Europa za graðane.

Glavni je cilj projekta istra¾iti specifiènosti pamæenja ¾ena koje su pre¾ivjele prakse masovnih deportacija, progona i zatvaranja u Drugome svjetskom ratu i poraæu te stvoriti model za njihovo primjereno bilje¾enje i valorizaciju te smisleno i odgovorno kori¹tenje u odgojno-obrazovne svrhe. Cilj jednodnevnog seminara jest upoznati nastavnike s moguænostima obogaæivanja nastave povijesti (i drugih predmeta: hrvatskog jezika i knji¾evnosti, filozofije, etike) novim temama i sadr¾ajima koji proizlaze iz suvremenih istra¾ivanja rodne i ¾enske povijesti, kulture sjeæanja, usmene povijesti te povijesti Drugoga svjetskog rata, holokausta i poslijeratnih totalitarizama.

Program seminara:

Uvodno predavanje:

Pouèavanje o Drugom svjetskom ratu: novi pristupi, izvori i metode

Sandra Prlenda (Centar za ¾enske studije):

®enska i rodna povijest 20. stoljeæa u nastavi – ¾ene u ratu i sjeæanja na Drugi svjetski rat

dr.sc. Renata Jambre¹iæ Kirin (Institut za etnologiju i folkloristiku): Sjeæanja ¾ena ¾rtava komunistièkog re¾ima

Igor ©aponja i Igor Jovanoviæ (Pula):

Upotreba osobnih ispovijesti u pouèavanju

Predstavljanje projekta Prouèavanje sjeæanja ¾rtava nacizma i nedemokratskih re¾ima u istra¾ivanju i nastavi i rasprava

Poziv na godi¹nju skup¹tinu

Po¹tovane kolegice i kolege,

Zadovoljstvo nam je pozvati vas na godi¹nju skup¹tinu Hrvatske udruge nastavnika povijesti koja æe se odr¾ati 5. prosinca 2009. u prostorijama ©kolske knjige, Masarykova 28, Zagreb.

P R O G R A M

10.00 – 10.15 Pozdravna rijeè i prezentacija programa rada
(Ivan Dukiæ, Darko Benèiæ)
10.15 – 10.30 Predstavljanje zavièajnog zbornika «Album predaka», izdanje ©kolske knjige i HUNP-a (mr. sc. Tvrtko Bo¾iæ)
10.30 – 11.30 Timur Kri¾ak, prof. – vi¹i savjetnik: Bitke prekretnice Drugog svjetskog rata – predavanje
11.30 – 11.45 stanka
11.45 – 12.15 Prezentacija rada Udruge 2007.-2009. Moguænost novog projekta
12.15 – 12.45 Izborna skup¹tina
12.45 – 13.15 Domjenak
13.15 – 13.30 Predstavljanje novog rukovodstva i daljih smjernica u radu udruge
13.30 – 14.30 Mr. sc. Tvrtko Bo¾iæ: Zavièajno u nacionalnom – predavanje i prezentacija
14.30 Pozdravna rijeè

NAPOMENA: Zbog nedostatka sredstava HUNP ove godine neæe biti u moguænosti pokrivati putne tro¹kove sudionika.